REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEFINICJE

§1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1. „Sprzedawca” – Krystyna Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AGMAX, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9531490668, REGON 093050497.

2. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.agmax.pl oraz jej podstronach,

3. „Klient” – każda osoba, która założyła Konto w Sklepie,

4. „Konto” – kont Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

5. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. „Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem www.agmax.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§3

1. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

2. W związku z powyższym Sklep może zmieniać ceny towarów zamieszczonych na stronach Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych uprzednio umów.

§4

1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, a także przyznawać kody rabatowe, które posiadają określony okres ważności.

2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki, ani kosztów obsługi płatności.

3. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.

§5

1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie.

2. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.

§6

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

§7

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 – § 11 Polityki.

ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE

§8

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§9

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Moje konto” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, które będzie służyło do logowania w Sklepie.

3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

6. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka.

§10

1. Założenie Konta w Sklepie jest możliwe również w toku składania zamówienia. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz stanowiący ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

2. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się i zamów” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

3. Postanowienia § 9 ust. 2, 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

§11

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 9 ust. 5 lub § 10 ust. 2 Regulaminu.

2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§12

Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Klient ma możliwość: śledzenia statusu zamówienia oraz aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

ZŁOŻENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

§13

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu.

2. Zamówienia można składać poprzez witrynę Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§14

1. Ceny w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które obowiązują w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.

§15

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

2. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę.

3. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są opisane w postanowieniu ustępu poniższego. W wyświetlonych rubrykach niezbędne jest podanie danych koniecznych dla realizacji dostawy oraz dla wystawienia faktury, jeżeli są inne niż dane podane przy zakładaniu Konta w Sklepie. W przypadku, gdy Klient posiada kod rabatowy, wówczas może go również podać w odpowiedniej rubryce. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę Klientowi oferty zakupu wskazanych w zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia między Klientem a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: gotówką przy odbiorze zamówienia (w tym przypadku prosimy o posiadanie odliczonej kwoty przy odbiorze zamówienia, ponieważ kurier nie zawsze posiada przy sobie gotówkę), przelewem elektronicznym, przelewem bankowym oraz kartą kredytową. Zamawiający, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostaje usunięte z systemu. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą sklepu internetowego tuptup24.eu. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pośrednictwem kuriera lub odbiór osobisty. Koszty związane z realizacją zapłaty oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty te pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Sprzedawcy dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

Sugerowaną metodą płatności jest płatność za pomocą Przelewy24, dzięki której pieniądze natychmiast zostają przelane na konto Sprzedawcy.

5. Po zawarciu umowy zgodnie z postanowieniem ustępu 3 niniejszego paragrafu Sprzedawca lub jego upoważniony przedstawiciel może się skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń lub zamówiony towar nie znajdował się obecnie w magazynie Sklepu. W przypadku braku towaru w magazynie Klient może: zrezygnować z zamówienia w całości, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, rezygnując z pozostałej jego części albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jeżeli towar będzie jeszcze dostępny w późniejszym czasie. W przypadku realizacji z zamówienia lub jego części odpowiednia część zapłaconej ceny zostanie zwrócona. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem Sklep może zrealizować częściowo zamówienie lub anulować je w całości informując o tym Klienta mailowo.

6. Klient może aż do chwili wystawienia faktury przez Sprzedawcę dokonać modyfikacji swojego zamówienia poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klientabok@tuptup24.eu), w tym także może z niego zrezygnować. Upływ terminu do rezygnacji z zamówienia nie ma wpływu na prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługujące Konsumentowi.

§16

Do zamówienia jest wystawiona faktura VAT, która jest wysyłana razem z przesyłką. W związku z tym Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych potrzebnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do jej wystawienia.

§17

1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

w przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia jego realizacja zostanie rozpoczęta po złożeniu przez Klienta zamówienia,

w przypadku płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia od PayU S.A. o poprawnym wykonaniu płatności,

w przypadku płatności przelewem bankowym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2.Złożone zamówienia, których przedmiot jest dostępny w magazynie Sklepu są realizowane:

tego samego dnia, w którym zgodnie z ustępem powyższym rozpoczął się czas realizacji zamówienia, jeżeli czas realizacji zamówienia rozpoczął się do godziny 12-tej tego dnia,

w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zgodnie z ustępem powyższym rozpoczął się czas realizacji zamówienia, w przypadkach innych niż powyższy.

3. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od jego rozpoczęcia zgodnie z ustępem 1 do chwili przekazania zamówienia Poczcie Polskiej, kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu zamówienia.

DOSTAWA

§18

Koszty dostawy towaru, z zastrzeżeniem postanowienia § 13 ust. 4, pokrywa Klient. Z tego względu do ceny towaru należy doliczyć cenę dostawy towaru, która jest podawana przy składaniu zamówienia przez Klienta i zależna od wybranej przez niego formy dostawy.

§19

Dostawy na terenie Polski są realizowane przez Pocztę Polską w około 3-5 dni roboczych od dnia wydania jej przesyłki, natomiast przez kuriera w terminie około 1-2 dni roboczych.

§20

Sprzedawca zaleca sprawdzenie zawartości przesyłki przy jej odbiorze, a w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki – odmowę jej przyjęcia.

§21

Jeśli w magazynie zabraknie produktu zamówionego przez Klienta, przez co termin realizacji zamówienia byłby wydłużony, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia albo anulowania zamówienia.

ZWROTY I REKLAMACJE

§22

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: AGMAX ul. Bankowa 8 90-640 Kotomierz lub pocztą elektroniczną na adres sklep.agmax@interia.pl .

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem www.tuptup24.eu/odstapienie_od_umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§23

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje można składać na formularzu zwrotu towaru (do pobrania tutaj).

3. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z fakturą. Na przesyłce należy umieścić napis „Internet”.

5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy z powodu wady rzeczy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie ma to wpływu na uprawnienia Konsumenta wynikające z § 22.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługę.

CZAS TRWANIA UMOWY

§24

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§25

1. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć w przypadku zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta.

2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Klienta podany w Koncie.

3. Klient wypowiada umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu. Z chwilą usunięcia Konta umowa z Klientem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. Możliwe jest także wysłanie wypowiedzenia przez Klienta pocztą lub mailem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

Znaki towarowe towarów znajdujących się w Sklepie oraz ich nazwy są chronione.

§27

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.